སིདྡྷའི་དུང་འཁོར་ལ་རབ་གནས་མཛད་པ།

 

བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རབ་གནས་གནང་བཞིན་པ།  

བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཀཿཐོག་རིན་པོ་རྣམ་གཉིས།

བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་བླ་མཁན་གྲྭ་གསུམ།

སྤྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་གསུམ་ཉིན། འདི་ག་ས་སྐྱ་དགོན་པའི་ཤར་སྒོའི་ཕྱོགས་སུ་གསར་འཛུགས་ཞུས་པའི་གུ་རུའི་གཟུངས་སྔགས་དུང་འཁོར་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་བལ་ཡུལ་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་སྒྲིག་བཀོད་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་རབ་གནས་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་འཚོགས། དེ་ཡང་ཐོག་མར་དཔལ་༧ས་སྐྱ་གོང་མ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ས་སྐྱའི་བདག་མོ་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་མོ་དང་། ཐེ་ཝན་ནས་ཕེབས་པའི་རྙིང་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཀཿཐོག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དང་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས། འདི་གར་གཏན་བཞུགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་དང་མཁན་པོ་བྱམས་པ། བླ་མ་མིག་དམར་བཅས་བླ་སྤྲུལ་མཁན་གྲྭ་དང་། ཆོས་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་གའི་སྔོན་འགྲོར་གྱུར་པའི་ཕྱག་རྡོར་འབྱུང་པོ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་བདག་བསྐྱེད་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ལེགས་པར་གསུངས་གྲུབ་རྗེས། བླ་གྲྭ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་སིདྡྷིའི་དུང་འཁོར་ཡོད་སར་ཕེབས་ཏེ་རབ་གནས་དངོས་གཞི་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཐོག་མར་བགེགས་སྐྲད་དང་རྟེན་ལ་རབ་གནས་ཁྲུས་གསོལ། དུང་འཁོར་ལ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་བྱིན་ཆེན་འབེབ་པ། དེ་ནས་མཇུག་ཆོག་གསུངས་པ་སོགས་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཚང་མ་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ།། སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ།   

 

Mailing List


Receive announcements about special events as well as a weekly email detailing all activities for the coming week.

 

Make a Donation


Help support Sakya Monastery through a donation or by becoming a Member.

 

Dharma Shop


Purchase select books, CDs, and other items at our online Dharma Shop!